Union Jack Randers Havn logo

Strand med affald

HAVNEINFO | AFFALDSHÅNDTERING

Lovgrundlaget
Gyldige nationale og internationale retsforskrifter, reglementer og anbefalinger:
MARPOL konventionen (The International Convention for The Prevention of Pollution from ships 73/78). Trådt i kraft 1. juli 1992.

Helsingforskonventionen af 1992 med senere anbefalinger.

Lov nr. 476 om beskyttelse af havmiljøet af 30. juni 1993 med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald.

Formål med modtageordningerne
Søtransport anses i de fleste sammenhænge for at være en miljøvenlig transport og har i relation til andre transportformer et lavt energiforbrug.

Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Randers Havn at medvirke til, at der også kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det smidigt for skibe der anløber  havnen at aflevere deres affald, og derved være aktiv med i forsøget på at  nedsætte forureningen af havmiljøet.

Ved en effektiv modtageordning, håber Randers Havn at være med til at sikre, at søtransporten er den transportform, der belaster samfundet mindst, og som har de laveste miljøomkostninger.

Ansvarlig i havnen
Havnedirektøren er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse.

Randers Havn kan kontaktes på telefon 8642 1057 vedrørende modtageordninger.

Generelle regler for modtageordninger
Randers Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe der normalt anløber havnen i henhold til gældende lovgivning.

Skibe der anløber havnen er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003 af 10/12/2002, Bekendtgørelse om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald.

Følgende generelle betingelser skal opfyldes:

Tidsrum:
Aflevering skal finde sted indefor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra. Kl. 07.00 til kl. 16.00 og fredag fra kl. 07.00 til kl. 15.30.

Skibe, der udelukkende anløber Randers Havn udenfor normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper.

Varsling:
Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. For skibe der anløber lørdag/søndag skal der gives varsel senest fredag kl. 12.00. Såfremt der ikke er modtaget varsel om aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst skal der betales fuld pris for afhentning samt bortskafning.

Under særlige omstændigheder kan der ses bort fra 24 timers varslingen

Anmeldelsesformular er indeholdt i bilag 1. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret. Endvidere kan dokumenterne downloades fra hjemmesiden www.randershavn.dk

Anmeldelsesformular skal indsendes til havnen pr. e-maile mail@randershavn.dk.

Mængder
Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn.  

Havnen kan til enhver tid kræve en skriftelig garanti fra skibet på, at der kun afleveres den mængde driftsaffald skibet har produceret fra seneste anløbshavn.

For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling.

Ejendomsretten
Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Randers Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg.

Ansvar
Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således under forudsætning af at der foreligger skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger.

Skibe der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelsens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt endog med hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Randers Havn på telefon (+45) 8642 1057 i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 07.30 – 16.00.

Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og afgifter
Se bilag 2. Skemaerne er bygget op efter opdelingen i MARPOL.

Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere. (Se bilag 3: Oversigtskort)

Olieaffald:
Olieaffaldet afhentes i 2,5 kbm. mobile tankvogne. Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Det er muligt at få leveret en mobil tankvogn til aflevering af olieaffald ved alle kajer med undtagelse af kaj nr. 30 og 67, i disse 2 tilfælde samt i de tilfælde hvor gods på kajen forhindrer tilkørsel af tankvogn,  skal skibet forhale til anden kaj for aflevering af olieaffald.

Godkendte underleverandører:
AVISTA OIL Danmark A/S
Endelavevej  12
8700 Horsens
tlf. 7561 4200
fax. 7561 7202
E-maile: avista@avista-oil.dk

Kloakspildevand:
Kloakspildevand afhentes af tankbil ved alle kajer. Skibene skal selv sørge for at pumpe kloakspildevandet til tankbilen. Tankbilen kan dog selv suge med en 3 ” slange. (Ved afhentning hvor der er behov for en slangelængde på over 25 meter, tillægges der en timepris på 563 kr. pr. time).

I  tilfælde af at gods på kajen forhindrer tilkørsel af tankvogn,  skal skibet forhale til anden kaj for aflevering af kloakspildevand.

Godkendte underleverandører:
Midtjyllands Kloak – vedligeholdelse A/S
Engelsholmsvej 21
8940 Randers SV
tlf. 8644 8866

Driftsaffald
Affaldet skal være emballeret i sække eller lignende, og placeres neden for skibets landgang.
Affaldssækkene afhentes/tømmes med faste intervaller indenfor havnens normale arbejdstid.

Det skal dog fremgå tydeligt hvilke typer affald der afleveres, således havnens personale kan fordele affaldet korrekt.

Metal og skrot lægges på kajen til senere afhentning af havnens personale.

Godkendte underleverandører:
Miljøteam A/S
Bautavej 1 A
8210 Århus V

Stena Miljø A/S
Damsbovej 20
5492 Vissenbjerg

Lastrester
Der er ikke oprettet særlig modtagestation for lastrester, idet håndteringen vil foregå ved skibet.

Afhængigt af typen af lastrester eller affald relaterende til lasten, afgøres i hvert enkelt tilfælde hvilken håndteringsmæssigt godkendt modtager der kontaktes. Af  bilag, vedhæftet affaldskvitteringen i Randers Havns arkiv, fremgår det hvilken godkendt virksomhed der har modtaget affaldet.

Konsultation med brugerne
Randers Havn forespørger årligt en række af havnens regelmæssige brugere angående modtagerordningens virke.

Klagegang
Såfremt  skibets fører eller dets agent ønsker at henlede miljømyndighedernes opmærksomhed på utilstrækkelige eller mangelfulde faciliteter, henvises der til klageformular, der er identisk med HELCOM skema til anbefaling 10/6. Skemaet kan rekvireres fra havneadministrationen. Efter udfyldelse, bedes skemaet returneres til havneadministrationen. Som videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Ikrafttræden
Disse regler træder i kraft  januar 2009 og erstatter tidligere udsendte bestemmelser

 


PDF
Anmeldelsesformular
 
PDF
Affaldshåndteringsplan
 
PDF
Klageformular
 
PDF
Lov nr. 423 af 10/5 2011
 

RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2022)
Forretningsbetingelser (2021)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin