Union Jack Randers Havn logo

Fragtskib

HAVNEINFO | HAVNESIKRING/ISPS

(ISPS=International Ship and Port Facility Security Code)

Som led i det internationale arbejde med at forhindreterrorisme, indførte Danmark den 1. juli 2004 nye regler om terrorsikring af skibe og de havneområder, der betjener international skibstrafik.

ISPS-kommunikation foregår via Randers Havns sikringsansvarlige:

PSO/Havnedirektør John Morgen
PFSO/Havneassistent Per Møller

Tlf. +45 86 42 10 57 (døgnvagt)
security@randershavn.dk

Randers Havns faciliteter er omfattet af de nye regler, og for alle faciliteter er der udarbejdet sikringsplaner, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Der er tale om følgende 3 faciliteter
  • Nordhavn - DKRAN-0001
  • Pieren - DKRAN-0002
  • Sydhavnen - DKRAN-0003
Randers Havn har bestræbt sig på, at sikringstiltagene ikke skal være til gene i det daglige for de personer og firmaer, der har deres virke på havnen. Vi har tilstræbt at begrænse de sikrede områder til de kajnære arealer. Alle personer, der færdes i de sikrede områder, skal have tilladelse til at færdes der, samt legitimere sig for Havnens sikkerhedspersonale.

Ud over de synlige tegn er der indført andre ikke synlige tiltag til øgning af sikringen af havnen.

Trafikstyrelsen udmelder i samarbejde med Politiet det sikringsniveau danske havne skal operere på. For øjeblikket er alle danske havne i niveau 1 (normalniveauet).

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at der er behov for at øge sikringsniveauet på grund af terrortrusler, vil der blive indført yderligere sikringstiltag på havnen.

Vi har alle et ansvar for at forhindre terrorisme, og det er derfor vigtigt at du medvirker.

Vær opmærksom på uregelmæssigheder og rapporter til de relevante myndigheder. Det kan være Politi, Havnen eller andre alt efter omstændighederne.

På www.maritimsikring.dk oplyser Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen om sikring af havne og skibe, bl.a. det gældende sikringsniveau.

Krav til skibet
Skibe, som ankommer til Randers Havn, skal til safeSeaNet levere krævede oplysninger.

Til skibets mægler eller Randers Havn skal leveres:
Liste over besøgende ombord under opholdet og en liste over firmaer som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold. Ved havnesikringsinformation til Randers Havn anvendes mail.: security@randershavn.dk

Krav til besætning
Mandskab som ønsker at gå i land skal være i besiddelse af:
 
  • Identifikationspapirer med foto.
Udstedelse af "Sikringserklæring" (Declaration of Security) (DoS):
Denne udstedes kun under følgende forudsætninger
 
  • Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Randers Havn
  • Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse som har berørt skibet eller faciliteten
  • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan
Skibe som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold, og som ønsker udstedt en Sikringserklæring skal anmelde til Randers Havn på security@randershavn.dk, at en DoS ønskes udstedt samt dokumentation for hvilket af ovennævnte punkter som danner grund for dette behov.

Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.


Adgang
For adgang til de sikrede havnefaciliteter er der to muligheder:

  • At ringe til den virksomhed man ønsker at besøge. Dette gøres ved at man placerer sig foran den gate man ønsker at komme anvende og ringer til det nummer som er vist på den telefontavle der er placeret ved siden af gaten.
  • At man erhverver sig et adgangskort ved at ansøge hos Randers Havn.

For at ansøge om adgangskort skal man sende en mail til idkort@randershavn.dk . Der vil herefter blive mailet informations- og ansøgningsmateriale tilbage. Når Randers Havn har modtaget det udfyldte ansøgningsmateriale vil det blive gennemgået og der tages stilling til om ønskerne kan indfries.


 

PDF
Randers Port Security information
 
PDF
Randers Port Security checklist
 
PDF
BEK 1282
Bekendtgørelse om sikring af havne
 
PDF
BEK 1283
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter
 

 

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ