Union Jack Randers Havn logo
LYSTBÅDEHAVN | ORDENSREGLEMENT

Bekendtgørelser
Sejladsen til og fra Randers Havn foregår via Randers Fjord for hvilken BEK nr. 779 af 18/08/2000; ”Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande”

jf. § 19 i BEK nr. 779 af 18/08/2000; ”Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande”, bør fritidsfartøjer der sejler på Randers Fjord, i perioden 1. april til 15. november benytte den med gule sømærker afmærkede sejlrute i Raden løb

På strækningen mellem Skalm­strup Vig og Randers Havn må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob, jf. BEK nr. 779 af 18/08/2000; Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

Kystdirektoratet har fra 01. april .2006 stadfæstet nedenstående reglement for ordens overholdelse i Randers Havn, lystbådsafsnittet

For overholdelse af orden gælder det i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 anførte ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med følgende undtagelser og tilføjelser.

Søområde
Havnen består af Nordbassin og Sydbassin (Gude­nåløbet), der er delt ved en E.W.-gående pier.

Det til havnen høren­de søområde afgrænses mod W. af den blå gang- og stibro, beliggende ca. 300 m. W. for Randers bro, og mod E. af en linie i retning N.-S. i en afstand af 300 m E. for enden af pieren.

Havneområde
Havneområdet afgrænses af en linie der følger Toldbodgade, Havnegade samt Tronholmen. Inkl. enkelte områder nord for Toldbodgade samt syd for Tronholmen.

På havneområdet er opsætning af telte, hensætning af campingvogne og autocampere samt oplægning af husbåde forbudt

ISPS-koden
I forbindelse med implementering af ISPS-kodens krav om sikring har Randers Havn inddelt havnen i 3 afsnit, Nordhavnen, Pieren og Sydhavnen som er/kan være afmærket med skilte, som bl.a. forbyder adgang uden særlig tilladelse, samt stiller krav om at ID-kort kan kræves forevist


Særlige regler
Fritidsfartøjer henvises til lystbådehavnene, og må ikke henligge i trafikhavnen uden forudgående aftale med Randers Havn.

Gæstesejlere til de respektive klubber melder deres ankomst i klubben.

Inden for Randers Havns søområde er det, bortset fra midlertidige ferieophold, forbudt at benytte sin lystbåd, husbåd eller nogen som helst anden form for flydende fartøj som fast bopæl. Medmindre der er indgået speciel aftale herom.

Fritidsfartøjer må ikke vanskeliggøre sejladsen for erhvervsfartøjer indenfor havnens område. Søsportsaktiviteter må ikke foregå i havnen uden særlig tilladelse.

Maksimal fart i havnens bassiner er 6 knob.

Straffebestemmelser
Overtrædelse af særreglerne i reglementet kan straffes med bøde.

Ikrafttrædelse
Nærværende reglement er trådt i kraft den 01. april 2006.
 

PDF
BEK nr. 9139 af 15/04/2002
Bekendtgørelse om standardreglement  for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
 
PDF
Reglement for ordens overholdelse i
Randers Lystbådehavn
 

RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2022)
Forretningsbetingelser (2021)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin