Union Jack Randers Havn logo

Gravko

JORDTIP | SYDHAVNEN

Anvisning af jord til Sydhavnen
Randers Havn har oprettet en modtageplads for ren og let forurenet jord til etablering af et nyt havneområde i Sydhavnen. Randers Kommune anviser jord til modtagepladsen på linje med en række andre godkendte modtageanlæg.

Der modtages kun jord fra entreprenører, anlægsgartnere og lignende. Modtagepladsen har vejadgang fra Tronholmen. Henvendelse til Randers Havn, Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ

ANMELDELSE AF LEVERING

Ren jord fra Randers Kommune
Ved aflevering af ren jord til modtagepladsen fremsendes et udfyldt anmeldelsesskema til Randers Havn, jordtip@randershavn.dk. Som dokumentation for at jorden er ren  vedhæftes et kortudsnit fra http://webkort.randers.dk/ , med områdeklassificering for jordforurening, hvor den pågældende adresse er markeret.
 
Let forurenet jord fra Randers Kommune
Ved levering af let forurenet jord til modtagepladsen skal der foreligge et underskrevet anmeldelsesskema fra Randers Kommune.
 
Skemaerne kan downloades på Randers Kommunes hjemmeside, eller til venstre på denne side.

Levering lettere forurenet fra omegnskommuner
Før levering af lettere forurenet jord til Randers Havns jordtip skal der foreligge et underskrevet anmeldelsesskema fra den pågældende kommune vedhæftet analyseresultater. Anmeldelsesskemaet indsendes på jordtip@randershavn.dk

Levering af ren jord fra omegnskommuner
Før levering af ren jord til Randers Havns jordtip skal der søges ved den pågældende kommune.
For Norddjurs eller Favrskov kommune søges via Randers Havns anmeldelsesskema for ren jord. Skemaet ligger på www.randershavn.dk. Der vedhæftes kortudsnit med områdeklassificering for jordforurening, hvor den pågældende adresse er markeret.
Hvis Randers Havns skema benyttes fremsendes denne til jordtip@randershavn.dk.

Levering af vejjord
Vedr. levering af vejjord kræves der ikke analyseresultater, hvis den pågældende kommene har en administrationspraksis omkring vejjord. I disse tilfælde leveres jorden som kat. 2 jord (lettere forurenet). Det gælder for Randers Kommune, Skanderborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Syddjurs og Favrskov Kommune. Øvrige kommuner skal levere analyseresultater ved levering af vejjord til Randers Havns jordtip. Jorden skal stadig godkendes af den pågældende kommune.

Overskridelse af mængde
Ved overskridelse af anmeldt mængde skal der fremsendes ny anmeldelse eller godkendelse fra pågældende kommune for levering af øget mængde.

Jord anmeldt ved jordhåndteringsplan med både ren og lettere forurenet jord
Såfremt mængden af ren jord overskrides faktureres den overskredne mængde pr. automatik som lettere forurenet jord.

Overskridelse af kørselsperiode
Ved levering af jord ud over den påførte slutdato i anmeldelsen, skal der foreligge en ny anmeldelse eller godkendelse fra den pågældende kommune med nye kørselsperiode.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingen for godkendelse af anmeldelser kan  forventes på 2-4 dage.

Tilkørsel
Når Randers Havn har modtaget det godkendte anmeldelsesskema fra Randers Kommune/omegnskommuner informeres den driftsansvarlige for jordtippen herom og tilkørsel af det pågældende jord kan påbegyndes.
Hvis man ikke har adgangskort til bomsystemet, kontaktes jordtippen på tlf. 5116 2794, for åbning af porten.
 
LEVERING

Køresedler
Køresedler udleveres hos Danish Stevedore A/S, ved fremvisning af en gyldig anmeldelse (eller en kopi heraf).

Mængden af afleveret jord pr. lastbil skal noteres på den udleveret køreseddel.

OBS OBS
Det er vigtigt at chaufføren får en kopi af køresedlen med retur til intern dokumentation i virksomheden.
Hvis det er nødvendigt at fremsende køresedler, opkræves der et gebyr på 1.000 kr. pr. kørt adresse.


Åbningstid på jordtippen
Mandag til torsdag fra kl. 07.00 - kl. 15.30.
Fredag fra kl. 07.00-14.00

1. maj fra kl. 07.00-12.00
5. juni (Grundlovsdag) fra kl. 07.00-12.00
Kristi Himmelfartsdag: Lukket
Lukket mellem jul og nytår

Hvis der køres jord ind på jordtippen uden for åbningstiden og uden særlig aftale med Danish Stevedore eller Randers Havn, vil ID-kortet, tilhørende den pågældende chauffør eller bil, øjeblikkelig blive lukket.
Kortet kan herefter bestilles på ny.


Priser
Prisen for aflevering af ren jord er 81 kr. pr m3 (løs mål)
og for let forurenet jord 131 kr. pr. m3. (løs mål)

Vådjordstillæg: 20 kr. pr. m3
Randers Havn forbeholder sig retten til ikke at modtage den våde jord, hvis det vurderes for vådt ved modtagelsen.

Kulbrinteforurenet jord over afskæringskriteriet afregnes særskilt i 2 prisklasser:
 
300 - 400 mg/kg     300 kr. pr. m3
401 - 500 mg/kg     450 kr. pr. m3

Der faktureres løbende.

OBS OBS Regning fremsendes til anmelder medmindre andet er anført på anmeldeskemaet.
Såfremt der ikke er angivet korrekt faktureringsaddresse, pålægges et administrationsgebyr på 500,- kr for omfakturering.


Tilsyn
Modtagepladsen er under opsyn af Randers Havn og Danish Stevedore A/S, og der føres flere daglige tilsyn med den tilkørte jord for forurening og affald. Randers Havn kan eventuelt kontaktes på tlf. nr. 86 42 10 57

Definition på ren jord
Jord karakteriseres som ren når indholdet af forurenende stoffer ikke overstiger gældende jordkvalitetskriterier. Ren jord fra anlægsarbejder på vejarealer og kortlagte grunde kan også tilføres afleveringspladsen som ren jord, når der foreligger den fornødne dokumentation for at jorden ikke er forurenet. Dokumentationen skal være godkendt af kommunen.

Grænseværdier for jord til Sydhavnen
I nedenstående tabel ses grænseværdierne for forurenende stoffer i jorden, der må afleveres til Sydhavnen:

 Stof - Grænseværdi (mg/kg TS)  
 Bly - 400
 Cadmium - 5
 Kobber - 1000
 Krom, total - 1000
 Kviksølv - 3
 Nikkel - 40
 Zink - 1000
 PAH, total - 40
 Benz(a)pyren - 3
 Dibenz(a,h)antracen - 3
 Kulbrinter (C5 – C35) - 500
 Kulbrinter (C5 - C10)  – Benzin - 25
 Kulbrinter (C10 – C25)Let olie - 200

Bortset fra ovennævnte skal indholdet af forurenende stoffer i jorden overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for følsom arealanvendelse.
 
Randers Havns jordtip modtager ikke jord med organisk materiale samt anden jord hvor tørstofindholdet er under 80%, ej heller boremudder
 
Jord til Sydhavnen må desuden ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald, træ, trærødder eller andet affald, dog kan der accepteres mindre mængder velsorteret beton og tegl iht. restproduktbekendtgørelsen, hvor omtalte fraktioner må anvendes som erstatning for primære råstoffer.
Der må max. være 10-15% ren beton/tegl i hele partiet og ikke i fraktionsstørrelser over 50 mm.
 
Dokumentationen for jordens forureningsgrad skal være godkendt af kommunen. Krav til dokumentation afhænger af jordens oprindelsessted.

Omregningsfaktor
Randers Havn accepterer en omregningsfaktor på vægtforskellen mellem løs og fast mål anlægsjord på 1,2
Således at 1 m3 jord fast mål vejer ca. 1,8 ton, hvor 1m3 jord løs mål (læsset på bil) vejer ca. 1,5 ton.
Dermed vil 100 m3 insitu jord fast mål, der vejer 180 ton fylde ca. 120 m3 læsset  løst på lastbil.

Yderligere forklaring vedr. lovkrav kan findes på  Randers Kommunes hjemmeside. 

 

PDF
Anmeldelsesskema
Forurenet jord
 
PDF
Anmeldelsesskema
Ren jord
 

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ