Union Jack Randers Havn logo

Gravko

JORDTIP | SYDHAVNEN

Anvisning af jord til Sydhavnen
Randers Havn har oprettet en modtageplads for ren og let forurenet jord til etablering af et nyt havneområde i Sydhavnen. Randers Kommune anviser jord til modtagepladsen på linje med en række andre godkendte modtageanlæg.

Der modtages kun jord fra entreprenører, anlægsgartnere og lignende. Modtagepladsen har vejadgang fra Tronholmen. Henvendelse til Randers Havn, Kulholmsvej 1, 8930 Randers NØ

ANMELDELSE AF LEVERING

Ren jord fra Randers Kommune
Ved aflevering af ren jord til modtagepladsen fremsendes et udfyldt anmeldelsesskema til Randers Havn, jordtip@randershavn.dk. Som dokumentation for at jorden er ren  vedhæftes et kortudsnit fra http://webkort.randers.dk/ , med områdeklassificering for jordforurening, hvor den pågældende adresse er markeret.
 
Let forurenet jord fra Randers Kommune
Ved levering af let forurenet jord til modtagepladsen skal der foreligge et underskrevet anmeldelsesskema fra Randers Kommune.
 
Skemaerne kan downloades på Randers Kommunes hjemmeside, eller til venstre på denne side.

Levering af ren jord/lettere forurenet fra omegnskommuner
Før levering af ren jord/let forurenet jord til Randers Havns jordtip skal der foreligge et underskrevet anmeldelsesskema fra den pågældende kommune vedhæftet analyseresultater, uanset om det er ren eller lettere forurenet jord. Anmeldelsesskemaet indsendes på jordtip@randershavn.dk

Levering af vejjord
Vedr. levering af vejjord kræves der ikke analyseresultater, hvis den pågældende kommene har en administrationspraksis omkring vejjord. I disse tilfælde leveres jorden som kat. 2 jord (lettere forurenet). Det gælder for Randers Kommune, Skanderborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Syddjurs og Favrskov Kommune. Øvrige kommuner skal levere analyseresultater ved levering af vejjord til Randers Havns jordtip. Jorden skal stadig godkendes af den pågældende kommune.

Overskridelse af mængde
Ved overskridelse af anmeldt mængde skal der fremsendes ny anmeldelse eller godkendelse fra pågældende kommune for levering af øget mængde.

Jord anmeldt ved jordhåndteringsplan med både ren og lettere forurenet jord
Såfremt mængden af ren jord overskrides faktureres den overskredne mængde pr. automatik som lettere forurenet jord.

Overskridelse af kørselsperiode
Ved levering af jord ud over den påførte slutdato i anmeldelsen, skal der foreligge en ny anmeldelse eller godkendelse fra den pågældende kommune med nye kørselsperiode.

Tilkørsel
Når Randers Havn har modtaget det godkendte anmeldelsesskema fra Randers Kommune/omegnskommuner informeres den driftsansvarlige for jordtippen herom og tilkørsel af det pågældende jord kan påbegyndes.
Hvis man ikke har adgangskort til bomsystemet, kontaktes jordtippen på tlf. 5116 2794, for åbning af porten.
 
LEVERING

Køresedler
Mængden af afleveret jord pr. lastbil skal oplyses på en udfyldt køreseddel der  afleveres til Danish Stevedore A/S.
 
Køresedler udleveres hos Danish Stevedore A/S.

Åbningstid på jordtippen
Mandag til torsdag fra kl. 07.00 - kl. 15.30.
Fredag fra kl. 07.00-14.00

Pris (gældende fra 1/1 2019)
Prisen for aflevering af ren jord er 30 kr. pr m3 (løs mål)
og for let forurenet jord 80 kr. pr. m3. (løs mål)

Kulbrinteforurenet jord over afskæringskriteriet afregnes særskilt i 2 prisklasser:

300 - 400 mg/kg     200 kr. pr. m3
401 - 500 mg/kg     350 kr. pr. m3

OBS OBS Regning fremsendes til anmelder medmindre andet er anført på anmeldeskemaet.
Såfremt der ikke er angivet korrekt faktureringsaddresse pålægges et administrationsgebyr på 250,- kr

Rykkergebyr: 500,- kr.


Tilsyn
Modtagepladsen er under opsyn af Randers Havn og Danish Stevedore A/S, og der føres flere daglige tilsyn med den tilkørte jord for forurening og affald. Randers Havn kan eventuelt kontaktes på tlf. nr. 86 42 10 57

Kontrol
Der udtages stikprøvekontroller af den tilkørte jord for analyse af indholdet af forurenende stoffer.

Definition på ren jord
Jord karakteriseres som ren når indholdet af forurenende stoffer ikke overstiger gældende jordkvalitetskriterier. Ren jord fra anlægsarbejder på vejarealer og kortlagte grunde kan også tilføres afleveringspladsen som ren jord, når der foreligger den fornødne dokumentation for at jorden ikke er forurenet. Dokumentationen skal være godkendt af kommunen.

Grænseværdier for jord til Sydhavnen
I nedenstående tabel ses grænseværdierne for forurenende stoffer i jorden, der må afleveres til Sydhavnen:

 Stof - Grænseværdi (mg/kg TS)  
 Bly - 400
 Cadmium - 5
 Kobber - 1000
 Krom, total - 1000
 Kviksølv - 3
 Nikkel - 40
 Zink - 1000
 PAH, total - 40
 Benz(a)pyren - 3
 Dibenz(a,h)antracen - 3
 Kulbrinter (C5 – C35) - 500
 Kulbrinter (C5 - C10)  – Benzin - 25
 Kulbrinter (C10 – C25)Let olie - 200

Bortset fra ovennævnte skal indholdet af forurenende stoffer i jorden overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for følsom arealanvendelse.
 
Randers Havns jordtip modtager ikke jord med organisk materiale samt anden jord hvor tørstofindholdet er under 80%
 
Jord til Sydhavnen må desuden ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald, træ, trærødder eller andet affald, dog kan der accepteres mindre mængder velsorteret beton og tegl iht. restproduktbekendtgørelsen, hvor omtalte fraktioner må anvendes som erstatning for primære råstoffer.
Der må max. være 10-15% ren beton/tegl i hele partiet og ikke i fraktionsstørrelser over 50 mm.
 
Dokumentationen for jordens forureningsgrad skal være godkendt af kommunen. Krav til dokumentation afhænger af jordens oprindelsessted.

Omregningsfaktor
Randers Havn accepterer en omregningsfaktor på vægtforskellen mellem løs og fast mål anlægsjord på 1,2
Således at 1 m3 jord fast mål vejer ca. 1,8 ton, hvor 1m3 jord løs mål (læsset på bil) vejer ca. 1,5 ton.
Dermed vil 100 m3 insitu jord fast mål, der vejer 180 ton fylde ca. 120 m3 læsset  løst på lastbil.

Yderligere forklaring vedr. lovkrav kan findes på  Randers Kommunes hjemmeside. 

 

PDF
Anmeldelsesskema
Forurenet jord
 
PDF
Anmeldelsesskema
Ren jord
 

RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2022)
Forretningsbetingelser (2021)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin