HAVNEINFO | HAVNESIKRING/ISPS

(ISPS=International Ship and Port Facility Security Code)

Som led i det internationale arbejde med at forhindreterrorisme indførte Danmark den 1. juli 2004 nye regler om terrorsikring af skibe og de havneområder, der betjener international skibstrafik.

ISPS-kommunikation foregår via Randers Havns sikringsansvarlige:

PSO/Havnedirektør John Morgen
PFSO/Havneassistent Per Møller

Tlf. +45 86 42 10 57 (døgnvagt)
Fax +45 86 40 71 81
security@randershavn.dk

Randers Havns faciliteter er omfattet af de nye regler, og for alle faciliteter er der udarbejdet sikringsplaner, der er godkendt af Kystdirektoratet.

Der er tale om følgende 3 faciliteter
 • Nordhavn - DKRAN-0001
 • Pieren - DKRAN-0002
 • Sydhavnen - DKRAN-0003
Randers Havn har bestræbt sig på, at sikringstiltagene ikke skal være til gene i det daglige for de personer og firmaer, der har deres virke på havnen. Vi har tilstræbt at begrænse de sikrede områder til de kajnære arealer. Det forventes i nærmere fremtid at dele af havneområdet vil blive yderligere sikret, og alle personer, der færdes i de markerede områder, skal have tilladelse til at færdes i området , samt legitimere sig for Havnens sikkerhedspersonale.

Ud over de synlige tegn er der indført andre ikke synlige tiltag til øgning af sikringen af havnen.

Kystdirektoratet udmelder i samarbejde med Politiet det sikringsniveau danske havne skal operere på. For øjeblikket er alle danske havne i niveau 1 (normalniveauet).

Hvis Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for at øge sikringsniveauet på grund af terrortrusler, vil der blive indført yderligere sikringstiltag på havnen.

Vi har alle et ansvar for at forhindre terrorisme, og det er derfor vigtigt at du medvirker.

Vær opmærksom på uregelmæssigheder og rapporter til de relevante myndigheder. Det kan være Politi, Havnen eller andre alt efter omstændighederne.

På www.maritimsikring.dk oplyser Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen om sikring af havne og skibe, bl.a. det gældende sikringsniveau.

Krav til skibet
Skibe, som ankommer til Randers Havn, skal til skibets mægler levere følgende oplysninger:
 
 1. Aflevere en kopi af skibets "International Ship Security Certificate" (kun ved skibets første anløb)
 2. De sidste 10 anløbshavne
 3. Skibets "Skibshistorisk fortløbende oversigt" (CSR)
 4. Besætningsliste
 5. Evt. liste over besætningsskift
 6. Liste over besøgende om bord under opholdet
 7. Liste over firmaer som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold
Randers Havn vil ved hvert anløb kræve tilsendt oplysningerne i punkt nr. 2-7 på email security@randershavn.dk . Ved skibets første anløb kræves desuden en kopi af skibets "International Ship Security Certificate".

Skibe som ved ankomsten ikke har nogen mægler skal i god tid levere de nævnte oplysninger til Randers Havn direkte på: security@randershavn.dk

Krav til besætning
Mandskab som ønsker at gå i land skal være i besiddelse af:
 • Identifikationspapirer med foto.
Udstedelse af "Sikringserklæring" (Declaration of Security) (DoS):
Denne udstedes kun under følgende forudsætninger
 • Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Randers Havn
 • Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse som har berørt skibet eller faciliteten
 • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan
Skibe som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold, og som ønsker udstedt en Sikringserklæring skal anmelde til Randers Havn på security@randershavn.dk, at en DoS ønskes udstedt samt dokumentation for hvilket af ovennævnte punkter som danner grund for dette behov.

Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.

 
Randers Port security checklist
 
BEK nr. 989 af 29.09.2006
Sikring af havne og havnefaciliteter
 
Randers Port security information
 
Bekendtgørelse om sikring af havne
 

 

RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
SE NR.: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster og skibs/godsangivelse

Forretningsbetingelser
Godsangivelse

Admin